Hero Image
Politika privatnosti

Privacy Policy

Hrvatski i engleski - Croatian and English

Politika privatnosti za Davor Sever (Gjuro Gıcık) - Osobna web stranica

Davora Sever (Gjuro Gıcık), dostupan na https://www.sever.com.hr - Jedan od mojih glavnih prioriteta je privatnost mojih posjetitelja. Ovaj dokument o Pravilima privatnosti sadrži vrste informacija koje prikuplja i bilježi Davor Sever (Gjuro Gıcık) i kako ih ja koristim.

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate više informacija o Politici privatnosti ove web stranice, slobodno me kontaktirajte.

Ova Pravila o privatnosti odnose se samo na moje online aktivnosti i vrijede za posjetitelje moje web stranice s obzirom na informacije koje su podijelili i/ili prikupili u Davor Sever (Gjuro Gıcık). Ovo pravilo nije primjenjivo na informacije prikupljene izvan mreže ili putem kanala koji nisu ova web stranica.

Pristanak

Korištenjem moje web stranice, ovime pristajete na moju Politiku privatnosti i slažete se s njezinim uvjetima.

Podaci koje prikupljam

Osobni podaci koje se od vas traže i razlozi zbog kojih se od vas traže da ih date bit će vam jasni u trenutku kad od vas zatražim da dostavite svoje osobne podatke.

Ako me kontaktirate izravno, mogao bih primiti dodatne informacije o vama kao što su vaše ime, adresa e-pošte, telefonski broj, sadržaj poruke i/ili privitaka koje mi možete poslati i bilo koje druge informacije koje možete dati.

Kako koristim vaše podatke

Podatke koje prikupljam koristim na razne načine, uključujući za:

Osigurati, upravljati i održavati moju web stranicu
Poboljšati, personalizirati i proširiti moju web stranicu
Razumjeti i analizirati kako koristite moju web stranicu
Razviti nove proizvode, usluge, značajke i funkcionalnosti
Komunicirati s vama, bilo izravno ili putem nekog od mojih partnera, kako bih vam pružio ažuriranja i druge informacije u vezi s web-mjestom, te u marketinške i promotivne svrhe
Slati vam e-poštu
Pronaći i spriječiti prijevaru

Log datoteke

Davor Sever (Gjuro Gıcık) slijedi standardnu ​​proceduru korištenja log datoteka. Ove datoteke bilježe posjetitelje kada posjećuju web stranice. Sve hosting tvrtke to rade i to je dio analitike hosting usluga. Podaci prikupljeni datotekama dnevnika uključuju adrese internetskog protokola (IP), vrstu preglednika, davatelja internetskih usluga (ISP), oznaku datuma i vremena, stranice za upućivanje/izlaz i eventualni broj klikova. Oni nisu povezani s bilo kakvim podacima koji mogu osobno identificirati. Svrha informacija je analiza trendova, administriranje stranice, praćenje kretanja korisnika na web stranici i prikupljanje demografskih podataka.

Kolačići i web praćenje

Kao i svaka druga web stranica, Davor Sever (Gjuro Gıcık) koristi “kolačiće”. Ovi se kolačići koriste za pohranjivanje informacija uključujući preferencije posjetitelja i stranica na web stranici kojima je posjetitelj pristupio ili ih je posjetio. Podaci se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagodbom sadržaja moje web stranice na temelju vrste preglednika posjetitelja i/ili drugih informacija.

Pravila o privatnosti partnera za oglašavanje

Možete pogledati ovaj popis kako biste pronašli Politiku privatnosti za svakog od partnera za oglašavanje Davora Severa (Gjuro Gıcık).

Oglasni poslužitelji ili oglasne mreže trećih strana koriste tehnologije kao što su kolačići, JavaScript ili Web praćenje koji se koriste u njihovim oglasima i poveznicama koje se pojavljuju na Davor Sever (Gjuro Gıcık), a koje se šalju izravno u preglednik korisnika. Oni automatski primaju vašu IP adresu kada se to dogodi. Te se tehnologije koriste za mjerenje učinkovitosti njihovih reklamnih kampanja i/ili za personalizaciju reklamnog sadržaja koji vidite na web stranicama koje posjećujete.

Imajte na umu da Davor Sever (Gjuro Gıcık) nema pristup niti kontrolu nad ovim kolačićima koje koriste oglašivači trećih strana.

Pravila privatnosti trećih strana

Politika privatnosti Davora Severa (Gjuro Gıcık) ne odnosi se na druge oglašivače ili web stranice. Stoga vam savjetujemo da za detaljnije informacije pogledate odnosnu Politiku privatnosti ovih poslužitelja oglasa trećih strana. Može uključivati ​​njihovu praksu i upute o tome kako isključiti određene opcije.

Možete odabrati onemogućiti kolačiće putem individualnih opcija preglednika. Da biste saznali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima s određenim web preglednicima, možete ih pronaći na odgovarajućim web stranicama preglednika.

CCPA prava na privatnost (nemoj prodavati moje osobne podatke)

Prema CCPA, među ostalim pravima, hrvatski (i ostali) potrošači imaju pravo na:

Zahtijevati da stranica (vlasnik stranice) koja prikuplja osobne podatke potrošača otkrije kategorije i određene dijelove osobnih podataka koje je tvrtka prikupila o potrošačima.

Zahtijevati da stranica (vlasnik stranice) izbriše sve osobne podatke o potrošaču koje je tvrtka prikupila.

Zahtjevajte da stranica (vlasnik stranice) koja prodaje osobne podatke potrošača ne prodaje osobne podatke potrošača.

Ako podnesete zahtjev, imam mjesec dana da vam odgovorim. Ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava, kontaktirajte me.

GDPR prava na zaštitu podataka

Želio bih biti siguran da ste u potpunosti svjesni svih svojih prava na zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sljedeće:

Pravo na pristup – imate pravo zatražiti kopije svojih osobnih podataka. Mogu vam naplatiti malu naknadu za ovu uslugu.

Pravo na ispravak – imate pravo tražiti da ispravim bilo koju informaciju za koju smatrate da je netočna. Također imate pravo tražiti da dopunim podatke za koje smatrate da su nepotpuni.

Pravo na brisanje – Imate pravo tražiti da izbrišem Vaše osobne podatke, pod određenim uvjetima.

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo zatražiti da ograničim obradu Vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo na prigovor na obradu – imate pravo na prigovor na moju obradu vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo tražiti da prenesem podatke koje sam prikupio drugoj organizaciji ili izravno vama, pod određenim uvjetima.

Ako podnesete zahtjev, imam mjesec dana da vam odgovorim. Ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava, kontaktirajte me.

Informacije za djecu

Još jedan dio našeg prioriteta je zaštita djece tijekom korištenja interneta. Potičem roditelje i skrbnike da promatraju, sudjeluju u i/ili prate i usmjeravaju svoje online aktivnosti.

Davor Sever (Gjuro Gıcık) ne prikuplja svjesno nikakve osobne podatke djece mlađe od 18 godina. Ako mislite da je vaše dijete dalo ovu vrstu informacija na našoj web stranici, preporučujemo vam da me odmah kontaktirate i ja ću uložiti sve napore da se takve informacije odmah uklone iz moje evidencije.

Promjene ove Politike privatnosti

S vremena na vrijeme mogu ažurirati Politiku privatnosti. Stoga vam savjetujem da povremeno pregledate ovu stranicu radi eventualnih promjena. Obavijestit ću vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila privatnosti na ovoj stranici. Ove promjene stupaju na snagu odmah nakon objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte me

Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga o našim Pravilima privatnosti, slobodno me kontaktirajte.


Privacy Policy for Davor Sever (Gjuro Gıcık) - Personal website

At Davor Sever (Gjuro Gıcık), accessible from https://www.sever.com.hr, one of mine main priorities is the privacy of my visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Davor Sever (Gjuro Gıcık) and how I use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact me.

This Privacy Policy applies only to my online activities and is valid for visitors to my website with regards to the information that they shared and/or collect in Davor Sever (Gjuro Gıcık). This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using my website, you hereby consent to my Privacy Policy and agree to its terms.

Information I collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point I ask you to provide your personal information.

If you contact me directly, I may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send to me, and any other information you may choose to provide.

How I use your information

I use the information I collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain my website
  • Improve, personalize, and expand my website
  • Understand and analyze how you use my website
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of my partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Log Files

Davor Sever (Gjuro Gıcık) follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Davor Sever (Gjuro Gıcık) uses “cookies”. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Davor Sever (Gjuro Gıcık).

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Davor Sever (Gjuro Gıcık), which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Davor Sever (Gjuro Gıcık) has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Davor Sever (Gjuro Gıcık)'s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, Croatian (and others) consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, I have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact me.

GDPR Data Protection Rights

I would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. I may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that I correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that I complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that I erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that I restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to my processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that I transfer the data that I have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, I have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact me.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. I encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Davor Sever (Gjuro Gıcık) does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 18. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact me immediately and I will do my best efforts to promptly remove such information from our records.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, I advise you to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Me

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact me.